Land Acknowledgment

 • The following land acknowledgment, presented by Scott Peacock (who is not descended from indigenous people), seeks to center the beauty, vitality and power of the Lushootseed language in shaping the land—land that was taken from indigenous people and from which they were forcibly removed. It recognizes the essential role that our local tribes and indigenous ways of being play in our collective well-being, our future, as humans.

 • sʔəshikʷtxʷ tə swatixʷtəd  

  ʔəshigʷəd čəɬa ʔəshikʷtxʷ səsq’ʷučəɬ ʔal tə swatixʷtəd ʔə tiʔiɬ stuləkʷabš ʔe tiʔiɬ sduhubš ʔə tiʔiɬ dxʷl̕iləpabš. ʔal ti swatixʷt̕əd ʔa tiʔiʔəʔ ʔaciɬtalbixʷ əsɬaɬaɬlil tul’al tudiʔ tuhaʔkʷ. didiʔɫ ʔa həlgʷəʔ ʔal ti ʔa sləx̌il. dəxʷsɫaɫlils həlgʷəʔ gʷəl ƛ’uyayus həlgʷəʔ gʷəl ƛ’uƛ’ax̌ʷad həlgʷəʔ tiʔiɫ wiw̓su gʷəl tix̌dxʷ həlgʷəʔ tiʔił ʔiišəds həlgʷəʔ gʷəl ƛ’uʔalalus həlgʷəʔ gʷəl ƛ’udxʷləšucidəb. x̌ʷul’ab ʔə tiʔiɬ tuyəl’yəl’abləp.

  g ʷəswəliʔil tiʔəʔ wiw̓sučəɬ ʔə ti dəxʷyayusalikʷs gʷəl kʷaxʷad ti ʔalʔaltəds iʔ kʷi ʔihišəds.

  q̓ʷʔutəb čəɬ gʷəɬushuyalikʷəɬi ʔiɬhaʔɬ ʔə tiʔəʔ swatixʷtəd dxʷʔal ti wiw̓sučəɬ.

  --

  Acknowledgment of the Land

  We honor and acknowledge that we gather on the land of the Stillaguamish people, the Snohomish people, and the Tulalip Tribes.  On the land where these people have lived since the beginning of time. They are still here today.  They live, they work, they raise their children, they care for their community, they practice their traditions and speak the Lushootseed language. Just as their ancestors did.

  May each of our children find their place and contribute to their communities and families.

  Together we will make this a better world for our children.
  --

  There are 13 different tribes in the Puget Sound region in Washington state that speak Lushootseed.